fbpx

Meldcode huiselijk geweld

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Nova is wettelijk verplicht een meldcode te gebruiken wanneer er vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Deze meldcode is gemaakt ter ondersteuning van de medewerkers en is een, op Nova aangepaste, samenvatting van ‘de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld’ en de bijbehorende handleiding van de Brancheorganisatie Kinderopvang .

Deze meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast bevat deze meldcode een route hoe te handelen bij signalen van een mogelijk geweld- of zedendelict door een collega en een route hoe te handelen wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Meldrecht
Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft op basis van het wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van kindermishandeling, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder, bij Veilig Thuis te melden.

Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om op verzoek van Veilig Thuis informatie over het kind en/of zijn ouders te verstrekken, eveneens zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.

Nova streeft ernaar de zorgen eerst met ouders/opvoeders te bespreken.

Meldplicht
In de gezondheidszorgbranche geldt een meldplicht voor vermoedens een geweld- of zedendelict door een collega.

In het Besluit vaststelling minimumeisen verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is geen meldplicht voor professionals ten aanzien van huiselijk geweld en kindermishandeling opgenomen. Wel is het hebben van een meldcode voor organisaties waar vanuit professioneel oogpunt, zoals bij Nova, met kinderen wordt gewerkt verplicht.

Registratie
Het is belangrijk dat de medewerkers alles goed registreren. Alle gegevens die te maken hebben met het signaleren en handelen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Gespreksverslagen kunnen door betrokkenen worden ondertekend. Privacygevoelige gegevens worden bij Nova in het kinddossier opgeslagen en bewaard.