fbpx

Aanmeldprocedure

De gehele procedure tot plaatsing van een kind bij Nova medisch kindcentrum bestaat uit de volgende stappen:

  1. Ouders en/of verwijzers oriënteren zich op Nova medisch kindcentrum. Deze oriëntatie kan plaatsvinden door het bekijken van de website, Facebookpagina, mailen of bellen naar Nova medisch kindcentrum of een afspraak maken om langs te komen op de locatie.

2. Ouders beslissen tot aanmelding. Hiertoe dient dit aanmeldformulier ingevuld te worden. Indien verwijzers het aanmeldingsformulier invullen, dient het formulier door ouders mede ondertekend te worden. Dit formulier kan per mail of per post naar Nova medisch kindcentrum verstuurd worden. Aanmeldingsformulieren worden in volgorde van binnenkomst beoordeeld.

3. Een eerste screening wordt door Nova medisch kindcentrum uitgevoerd om te bepalen of een aangemeld kind voldoende zorg en begeleiding kan worden geboden, of het kind behoort tot de doelgroep, qua kalenderleeftijd binnen de doelgroep past, plaatsbaar is binnen de huidige groep(en) en of het kind over de juiste (geldige) indicatie beschikt of kan beschikken. Bij afwijzing zal dit aan u doorgegeven worden waarbij de reden van afwijzing wordt toegelicht. Er zal getracht worden om de betreffende ouders of verzorgers door te verwijzen naar een andere zorgaanbieder. Bij positieve screening gaat de verdere intake procedure van start.

4. Eerste kennismakingsgesprek met ouders/vertegenwoordigers wordt gepland op de locatie van Nova medisch kindcentrum. Verwijzers kunnen hier met toestemming van ouders bij aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek wordt het intakeformulier ingevuld samen met een kinderverpleegkundige. Er is genoeg tijd om alle aspecten van het kind toe te lichten. Indien dit eerste gesprek onvoldoende duidelijkheid geeft over de beeldvorming van het kind, kan besloten worden tot een tweede gesprek. Ook kan in overleg met ouders besloten worden dat het aangemelde kind bij deze afspraak aanwezig is. Er kan in overleg met ouders besloten worden tot het opvragen van informatie bij derden. Ouders dienen hier een akkoordverklaring voor te tekenen, alvorens deze informatie opgevraagd mag worden.

5. De kindkenmerken/ zorgvraag van het aangemelde kind en de situationele factoren worden intern besproken. Argumenten voor een eventuele plaatsing worden op een rij gezet. Ondanks het uitgangspunt dat elk kind, passend in de doelgroep, welkom is bij Nova medisch kindcentrum, kiezen wij er bewust voor onderzoek te doen voorafgaand aan de plaatsing van een kind. Het streven is om zorg op maat te leveren, waarbij een goede match tussen hulpvraag en zorgverlening essentieel is. Verwachtingen kunnen uitgesproken worden en knelpunten kunnen inzichtelijk gemaakt worden. Een samenvattende beeldvorming leidt ertoe dat er een beslissing over wel/niet plaatsen genomen wordt.

6. In geval van plaatsing wordt besproken vanaf wanneer het kind zal starten bij Nova. Ouders/vertegenwoordigers krijgen een informatiepakket opgestuurd per mail en per post. Dit pakket bestaat naast een welkomstbrief uit de overeenkomst, informatie over de klachtregeling, huisregels, medicatiebeleid en medicatielijst en een antwoordenveloppe. Ouders dienen de zorgovereenkomst in te vullen, de zorgovereenkomst door te nemen en bij akkoord te ondertekenen en de overige documenten te voorzien per bladzijde van een paraaf wanneer zij akkoord gaan met de informatie die zich bevindt op de betreffende bladzijde.

7. Nadat ouders de formulieren gelezen hebben en waar al mogelijk ondertekend hebben of voorzien van een paraaf, wordt er een afspraak gemaakt. Deze afspraak vindt plaats bij Nova en alle documenten van het informatiepakket worden samen doornomen. Ouders/vertegenwoordigers en het kind mogen aanwezig zijn bij deze afspraak. Het eerste deel van het zorgdossier kan tijdens deze afspraak door de kinderverpleegkundige worden vastgelegd. Tevens worden er kopieën gemaakt van het identiteitsbewijs van het aangemelde kind en een kopie van indicatiebesluit.

8. Het zorgdossier wordt aangemaakt.

9. Feitelijke plaatsing van het kind op Nova medisch kindcentrum.